Εκπονούνται όλες οι απαραίτητες μελέτες κτιριακών έργων, κατοικιών και ειδικών κτιρίων (ολοκληρωμένη μελέτη με προτάσεις προσχεδίων, οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογής). Επίσης εκτελούνται μελέτες ειδικών έργων.

Η επίβλεψη αποτελεί εξίσου καθοριστικό παράγοντα με την ίδια την μελέτη, όσον αφορά στο αποτέλεσμα της κατασκευής. Στα πλαίσια της άρτιας επίβλεψης, οι μηχανικοί μας επιθεωρούν, καθοδηγούν και παρεμβαίνουν στο σύνολο των εργασιών μέχρι την παράδοση της κατασκευής και σύνδεσή της με τα δίκτυα της πόλης.

Στην περίπτωση της αυτεπιστασίας, οι μηχανικοί μας ουσιαστικά υποκαθιστούν και τον εργοδότη σε ένα πλήθος υποχρεώσεών του, παρακολουθώντας καθημερινώς και διευθύνοντας πλήρως το έργο.

Άδεια δόμησης, βάσει του άρθρου 1 του Ν.4030/2011, απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, όπως: κατεδάφιση κατασκευών, εκσκαφές και επιχώσεις, ανέγερση/προσθήκη/επισκευή κτιρίων και των παραρτημάτων τους, κατασκευή πισίνας, περιστοιχίσεις και περιφράξεις κ.α.

Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, απαιτείται για τις ακόλουθες εργασίες σε κτίρια που υφίστανται νόμιμα: κατασκευή ανελκυστήρα  ειδικών διαστάσεων για ΑΜΕΑ, κοπή δέντρων μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια, τοποθέτηση ικριωμάτων για εξωτερικές εργασίες στο κτίριο (χρωματισμούς, αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων, τοποθέτηση κεραιών, συντήρηση/επισκευή στεγών κτλ), κατασκευή πέργκολας, εσωτερικές διαρρυθμίσεις, τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων, απλή περιτοίχιση ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό κ.α.

Η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση μηχανικού και, ανάλογα με την περίπτωση, με τα απαραίτητα σχέδια και δικαιολογητικά.

Η βεβαίωση μηχανικού είναι πλέον υποχρεωτική από τις 21/09/2011, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή (μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος).

Η βεβαίωση του μηχανικού συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές, εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων.

Με αυτή βεβαιώνεται ότι: α) στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή β) στο ακίνητο ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινόκτητων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές (καθ’υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης ή/και του ύψους της ιδιοκτησίας), καθώς και ότι δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια ή γ) οι υφιστάμενες αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 82 και άρα δεν απαιτούν ρύθμιση.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για την έκδοση της βεβαίωση είναι τα εξής: Στέλεχος οικοδομικής άδειας, Τοπογραφικό διάγραμμα, Εγκεκριμένα Αρχιτεκτονικά σχέδια (κάτοψεις όψεις τομές κτλ), Τίτλοι ιδιοκτησίας, Νομιμοποιητικά στοιχεία σε περίπτωση αυθαιρέτου, Δήλωση ιδιοκτήτη.

Να σημειωθεί, βέβαια ότι, βάσει των λογικών και των πρακτικών των προηγούμενων δεκαετιών, οι περισσότερες ιδιοκτησίες έχουν κάποιες αυθαιρεσίες.

Η Άδεια Λειτουργίας επαγγελματικού χώρου είναι το έγγραφο που δίνει ο αρμόδιος φορέας (Δήμος ή Περιφέρεια), προκειμένου ο χώρος να λειτουργεί νόμιμα και με την πιστοποίηση ότι πληροί τις απαραίτητες προδιαφραφές ασφάλειας, υγειινής και λειτουργικότητας. Οι άδειες λειτουργίας διαφέρουν, ανάλογα με τη χρήση κάθε χώρου, δηλαδή υπάρχουν άδειες λειτουργίας φαρμακείων, σχολών χορού, φροντιστηρίων, καταστημάτων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Η σπουδαιότερη προϋπόθεση για την απόκτηση των αδειών αυτών είναι η καταλληλότητα και η νομιμότητα του χώρου. Ο έλεγχος ενός χώρου γίνεται με τη βοήθεια Μηχανικού, ο οποίος έπειτα από την αυτοψία και τον έλεγχο των νομιμοποιητικών του στοιχείων, συντάσσει τις απαιτούμενες μελέτες (ανάλογα αν το κτίριο είναι υφιστάμενο ή μη), οι οποίες πρέπει να κατατεθούν στις αντίστοιχες υπηρεσίες (Δήμος, Περιφέρεια, Πυροσβεστική).

Κατά την επιλογή του ακινήτου, τα κριτήρια θα πρέπει να είναι:

-Χαρακτηριστικά ακίνητου που αναζητούμε (επιφάνεια, παλαιότητα κτλ),

-Περιοχή του ακινήτου (ασφάλεια – μέσα μαζικής μεταφοράς –εμπορικότητα , απόσταση από σχολεία, πάρκα κτλ),

-Απόδοση,

-Πολεοδομικά χαρακτηριστικά ακινήτου (αρτιότητα, οικοδομησιμότητα, χρήσεις γης, δόμηση κτλ).

Αφού επιλεγεί το ακίνητο, θα πρέπει να γίνει νομικός έλεγχος που συνίσταται σε έλεγχο τίτλων και βαρών του ακινήτου.

Απαραίτητοι είναι επίσης ο πολεοδομικός και ο τεχνικός έλεγχος, οι οποίοι περιλαμβάνουν:

-έλεγχο της πολεοδομικής νομιμότητας του ακινήτου και των παρακολουθημάτων του,

-εξέταση της ποιότητας του ακινήτου, δηλαδή της μελέτης και της κατασκευής, της ποιότητας εργασίας και υλικών, καθώς επίσης και της λειτουργικότητας του χώρου,

-έλεγχο του κατά πόσο το ακίνητο εντάσσεται στο εμβαδόν του συντελεστή δόμησης της περιοχής ή τυχόν έχει μεταφορά συντελεστή δόμησης από άλλη περιοχή,

-τον έλεγχο, στην περίπτωση οικοπέδου, τυχόν οφειλής του σε εισφορά σε γη και χρήμα, λόγω ένταξης του οικοπέδου στο σχέδιο πόλεως, καθώς και τυχόν χαρακτηρισμού του ως δασικής έκτασης.

Επίσης ελέγχεται η αρτιότητα και το αν είναι οικοδομήσιμο το οικόπεδο.

Την κυριότητα ενός ακινήτου μπορεί να έχουν περισσότερα του ενός πρόσωπα. Έτσι, στο ελληνικό δίκαιο, μιλάμε περί κοινωνίας δικαιώματος ή συγκυριότητος, καθώς έκαστος των συγκυρίων έχει από ένα εξ αδιαιρέτου μερίδιο επί του κοινού ακινήτου. Σε μία τέτοια περίπτωση, καθένας από τους συγκυρίους του ιδίου ακινήτου, έχει δικαίωμα να κάνει χρήση του κοινού ακινήτου, εφόσον αυτή δεν εμποδίζει την σύγχρηση των λοιπών. Καθένας από τους συγκυρίους, ακόμα κι αν το μερίδιό του είναι πολύ μικρό, π.χ. το 10% ή το 20% του ακινήτου, δύναται να ασκήσει αγωγή στο δικαστήριο, χωρίς να χρειάζεται να επικαλεσθεί κάποιον συγκεκριμένο λόγο, ζητώντας την λύση της κοινωνίας με την διανομή του κοινού ακινήτου. Η διανομή είναι αυτούσια, εάν αυτό είναι δυνατόν και εάν επιτρέπεται από τους πολεοδομικούς και λοιπούς κανόνες. Η διανομή, αντιθέτως από την αυτούσια, μπορεί να είναι και πώληση με πλειστηριασμό και διανομή του εκπλειστηριάσματος, δηλαδή των χρημάτων, αναλόγως της μερίδας εκάστου συγκυρίου, όταν η αυτούσα διανομή δεν είναι δυνατή.

Πρόκειται για τον υπολογιστικό έλεγχο της επάρκειας ενός κτιρίου, στον οποίο δεδομένα είναι η πραγματική υφιστάμενη κατάστασή του και οι πιθανές βλάβες του από ένα πρόσφατο ή παλαιότερο σεισμό. Είναι απαραίτητος για το προσδιορισμό του τύπου και του βαθμού επέμβασης και τον προσδιορισμό της προσφορότερης μεθοδολογίας αποκατάστασης των βλαβών, για την επαναφορά του κτιρίου στην πριν από το φαινόμενο κατάσταση ή για την ταυτόχρονη αντισεισμική του αναβάθμιση. Αυτός πραγματοποιείται και προσεισμικά, στην περίπτωση προσθηκών ή αλλαγής χρήσης ή μετά από απαίτηση του κυρίου του έργου για την αντισεισμική θωράκιση, σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις.

Μελέτη ενεργειακής απόδοσης είναι η μελέτη που αναλύει και αξιολογεί την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), από την 1η Οκτωβρίου 2010, για την έκδοση οικοδομικής άδειας κάθε κτιρίου, νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου με συνολική επιφάνεια άνω των 50 m², απαιτείται εκπόνηση και υποβολή Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία. Αποτελεί πρόσθετη μελέτη απαραίτητη για την έκδοση οικοδομικής άδειας και αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης, όπως ίσχυε μέχρι την εφαρμογή του νέου κανονισμού.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία (ΚΥΑ Δ6/Β/οικ. 5825, ΦΕΚ 407/9-4-2010), κάθε κτίριο πρέπει να πληροί ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης. Αυτό επιτυγχάνεται με την τήρηση ελαχίστων προδιαγραφών, ως προς τον σχεδιασμό του κτιρίου, τα θερμοτεχνικά χαρακτηριστικά των στοιχείων του κελύφους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (θέρμανση, ψύξη, κλιματισμός, αερισμός, φωτισμός, ζεστό νερό χρήσης. Υπολογίζεται η τελική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και το κτίριο αφού συγκριθεί με ένα κτίριο αναφοράς με όμοια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, κατατάσσεται σε μια ενεργειακή κατηγορία, η οποία θα επιβεβαιωθεί με την ενεργειακή επιθεώρηση.

Μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή νέου κτιρίου ή η ριζική ανακαίνιση υφιστάμενου κτιρίου, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ζητήσει την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης. Κατά την πώληση ή τη μίσθωση κτιρίων διατίθεται από τον ιδιοκτήτη στον αγοραστή ή τον μισθωτή πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης.

Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίου είναι ο κατάλληλος σχεδιασμός κτιρίου που αποσκοπεί στη βέλτιστη εκμετάλλευση των φυσικών και κλιματολογικών συνθηκών μέσω της χρήσης κυρίως παθητικών συστημάτων, με σκοπό να επιτυγχάνονται οι βέλτιστες εσωτερικές συνθήκες θερμικής άνεσης, ποιότητας, αέρα και φυσικού φωτισμού κατά τη διάρκεια όλου του έτους με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό (ΠΕΑ) κτιρίου ή κτιριακής μονάδας απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη, ώστε να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ή στους ενοικιαστές να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοσή του. Αποτελεί την πιστοποίηση της επιθεώρησης, μελέτης και αξιολόγησης του ακινήτου, από το μηχανικό. Κατατάσσει τα κτίρια σε κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης, δίνοντας, παράλληλα, μια εκτίμηση της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα. Συνοδεύεται από συστάσεις για την ενεργειακή βελτίωση του ακινήτου.

Είναι απαραίτητο για την ενοικίαση, πώληση, μεταβίβαση μη ημιτελούς ακινήτου όπως και μετά την ολοκλήρωση κάθε νέου ή ριζικά ανακαινισμένου κτιρίου και ισχύει για 10 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής του. [Εάν στο κτίριο γίνει ριζική ανακαίνιση ή προσθήκη σε έκταση που επηρεάζει την ενεργειακή απόδοσή του, η ισχύς του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτιρίου λήγει κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της ανακαίνισης ή της προσθήκης.]

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη έκδοσης ΠΕΑ επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος του κατά νόμιμου υπόχρεου από 1000-10.000 ευρώ.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του πιστοποιητικού:

Για ακίνητα πριν το 1983 (ανέγερση πριν από 14/3/1983): Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου), Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο(εάν έχει γίνει δήλωση), αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (εάν υπάρχει), Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό), Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό).

Για ακίνητα μετά το 1983 (ανέγερση μετά από 14/3/1983): Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου), Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο(εάν έχει γίνει δήλωση), Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας, Αντίγραφα εγγράφων ρύθμισης αυθαιρεσιών (από όσους νόμους ρύθμισης έχει υπαχθεί), Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (εάν υπάρχει), Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό), Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό), Μελέτη Θερμομόνωσης (προαιρετικό).

Για την έκδοση του ΠΕΑ θα καταγραφούν επίσης τα ακόλουθα στοιχεία:

Βασικά Στοιχεία Ακινήτου: Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ., Αρ. Ιδιοκτησίας (π.χ. Διαμέρισμα Α2), Ακριβή τετραγωνικά μέτρα ακινήτου, Έτος Ολοκλήρωσης Κατασκευής, Λόγος έκδοσης Π.Ε.Α. (Πώληση, Ενοικίαση κλπ).

Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας: Ιδιότητα (Ιδιοκτήτης, Διαχειριστής, Ενοικιαστής, Τεχνικός Υπεύθυνος κλπ), Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας.

Στοιχεία Ιδιοκτητών:(για το ίδιο το ΠΕΑ): Όνομα, Επώνυμο, Α.Φ.Μ. και (για την έκδοση του παραστατικού πληρωμής): Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση Κατοικίας: Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.