Παρατηρήσεις-Σχόλια.(1)

Ο κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος προδιαγράφει τις ελάχιστες απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να ικανοποιεί το σκυρόδεμα και η εκτέλεση των έργων από σκυρόδεμα. Με βάση αυτή τη στόχευση, συνδέει την ελάχιστη απαιτούμενη κατηγορία σκυροδέματος, σε ένα έργο, με την κατηγορία έκθεσης σε περιβαλλοντικές προσβολές και δράσεις. Ως τέτοιες νοούνται οι διαβρώσεις που μπορεί να υποστεί το σκυρόδεμα από το έδαφος, το νερό ή τον αέρα , οι κλιματολογικές συνθήκες και οι δράσεις τριβής/απότριψης. Επίσης, μια άλλη παράμετρος  κατασκευής των έργων που καθορίζεται, σε σχέση με την κατηγορία έκθεσης των έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι η ελάχιστη επικάλυψη των σιδηροπλισμών.

Ως ελάχιστα σύντομα συμπεράσματα που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε προς εφαρμογή, κατά την εκτέλεση των συνήθων οικοδομοτεχνικών έργων είναι τα εξής:

α)  Η ελάχιστη πρακτικά κατηγορία σκυροδέματος είναι πλέον η C25/30, και όχι η  C20/25 που ήταν σχεδόν ο κανόνας μέχρι την εφαρμογή του νέου κανονισμού.

Η κατηγορία έκθεσης των έργων πρέπει να ελέγχεται διεξοδικά, καθώς είναι πολύ πιθανό να απαιτείται κατηγορία σκυροδέματος C30/37  ή μεγαλύτερη. Η πιθανότητα αυτή αυξάνεται σε παραθαλάσια περιβάλλοντα.

β)  Η ελάχιστη επικάλυψη των οπλισμών στις ανωδομές είναι 2,5 εκατοστά.

Έτσι, προκύπτει η απαίτηση για αποστάτες αντιστοίχου πάχους , αντί των μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενων-κατά κανόνα 2 εκατοστών.

γ)Απαγορεύεται η προσθήκη υλικών στο μείγμα (όπως στεγανοποιητικών ή άλλων προσθέτων) μετά την απομάκρυνση του σκυροδέματος από τον αναμικτήρα.

Αυτό σημαίνει ότι ο κύριος του έργου δεν έχει την δυνατότητα να επιλέξει οποιοδήποτε στεγανοποιητικό ή πρόσθετο σκυροδέματος. Οφείλει να δεχθεί αυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί στην μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος. Σε σκυρόδεμα που μεταφέρεται με αυτοκίνητο-αναδευτήρα (μπετονιέρα), επιτρέπεται μόνο η προσθήκη υπερρευστοποιητικού, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί, στη μελέτη σύνθεσης.

δ) Κατά την παραλαβή του σκυροδέματος στο έργο θα γίνεται έλεγχος, τουλάχιστον, της αντοχής σε θλίψη  και  της συνεκτικότητας (κάθισης).

Συνεπώς, ο κύριος του έργου έχει συμφέρον να προμηθεύει το έργο του με εργοστασιακό σκυρόδεμα το οποίο έχει  πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής. Αυτό γιατί σε αυτή την περίπτωση, εκτελείται από την εταιρεία παραγωγής του έτοιμου σκυροδέματος εσωτερικός έλεγχος παραγωγής (αυτοέλεγχος), σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. Το όφελος του κυρίου του έργου από την παραλαβή πιστοποιημένου σκυροδέματος  είναι ότι, οι έλεγχοι της ποιότητος του σκυροδέματος –εξωτερικός έλεγχος συμμόρφωσης (ταυτοποίησης)-δεν είναι  υποχρεωτικοί. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν το εργοστασιακό σκυρόδεμα που παραλαμβάνεται στο έργο είναι χωρίς πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής, ο επιβλέπων είναι υποχρεωμένος να διενεργεί ελέγχους συμμόρφωσης του σκυροδέματος, κατά την παραλαβή κάθε παρτίδας σκυροδέματος. Αυτό σημαίνει ότι ο επιβλέπων μηχανικός παραγγέλνει τους σχετικούς ελέγχους σε κατάλληλο εργαστήριο με χρέωση του κυρίου του έργου (μέση δαπάνη ανά σκυροδέτηση περίπου 150 € ).